Utdanning og oppvekst

Sertifisering for utdanning og oppvekst er for deg som jobber i barnehage, skole eller andre arenaer som gjør at du har et opplæringsansvar for barn og unge.

Det er økende etterspørsel for verktøy som gjør at du som fagperson styrker din relasjonskompetanse. Dette er noe som forskning viser at DB-System® gjør, og som vi vil legge ytterligere vekt på i sertifiseringen.

DB-System® gir deg filosofien og teknikkene for å kunne utvikle deg som menneske. Sertifiseringen vil legge vekt på hvordan du kan utvikle deg både som menneske og fagperson, og hvordan dette henger tett sammen.

Relasjonen mellom pedagog og barn, er den enkeltfaktoren som har størst betydning for barnets trivsel, læring og utvikling. Gjennom sertifiseringen vil vi gå dypere inn i hvordan du kan bruke verktøyet for selvivaretakelse og egenledelse, og slik styrke din relasjonskompetanse.

Vi vil også gå i dybden på hvordan du kan bruke DB-System® i endring og utviklingsarbeid. Du vil få opplæring i å holde presentasjon for dine kollegaer, og slik bidra til kompetanseheving på jobben. Samtidig vil du få med deg undervisningsverktøy som du kan bruke i opplæring og undervisningssammenheng.

Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

 Trinn 1

Å være sertifisert i DB-System® for utdanning og oppvekst, forutsetter at du har en indre kjennskap til hvordan bruke DB-System® sin filosofi og metode i eget liv. At du kjenner til bakgrunnen for systemet, at du har god innsikt i det teoretiske, filosofiske og metodiske.

For å kunne lære bort må du først og fremst kjenne til hvordan praksisen fungerer for deg. Når du har god kjennskap til dette, kan du lære det bort til andre. Dette forutsetter regelmessig egenpraksis og at du forplikter deg til å bruke teknikkene i eget liv og i ditt arbeid. Dette vil være tema i trinn 1.

I dette trinnet arbeider vi med følgende:

Selvivaretakelse og egenledelse:

Selvivaretakelse handler om å sette grenser, og å gi seg selv den omsorgen vi trenger, for å ha et godt liv. En person som er god på å ivareta seg selv, har mindre risiko for å bli syk og/eller følelsesmessig utmattet av det vi møter i jobben.

Egenledelse handler om å regulere egne følelser, organisere og utføre oppgaver. På egen hånd, og i samarbeid med andre.

DB-System® sin metode kan redusere stress og sikre god søvn. Men et særlig viktig funn med metoden, er at den kan brukes til å håndtere komplekse sårbarheter i møte med mennesker. Når vi bruker metoden til å håndtere egen sårbarhet, kan vi lettere bryte uheldige handlingsmønstre i møte med elever, foresatte og kollegaer.

Når vi jobber med mennesker, kan vi ikke bare legge igjen privatlivet hjemme. Det vi bærer med oss i den private bagasjen, påvirker arbeidet vårt. På godt og vondt. Hvordan håndtere egen bagasje og lede oss selv, er hovedfokus i trinn 1.

Kort oppsummert vil vi jobbe med:

 • Hvordan bruke DB-System® aktivt i eget liv (strukturering av hjernen)
 • Bevisstgjøring av egen emosjonell bagasje for å stå styrket i jobben
 • Hvordan forstå DB-System® i et fysisk og psykisk helseperspektiv

 

 Trinn 2

I trinn 2 vil du lære det grunnleggende om Kvalifisert for fremtiden – et pedagogisk program som bygger på DB-System®. Et viktig tema er voksenrollen og deg som rollemodell. «Hvorfor» er jeg i denne jobben, er viktig i dette trinnet. Å ha en klar forståelse for eget ståsted og egen vei, legger et godt grunnlag for å møte barn, foresatte og kollegaer på en god måte.

Vi vil også legge vekt på læring og utvikling, basert på Det mentale isfjellet. Da med tanke på hvordan ulike erfaringer og «spor» i isfjellet kan vise seg som psykososiale vansker og læringsvansker. Og ikke minst hvordan du som fagperson kan håndtere dette med metoden og filosofien i DB-System®.

Temaer i trinn 2 vil blant annet være:

Din egen arbeidshverdag:

 • Jobbe med egne reaksjonsmønstre
  • Bevisstgjøring av hvordan din egen emosjonelle bagasje påvirker relasjonen til barn, elever, foresatte og kollegaer

 • Grunnleggende om Kvalifisert for fremtiden
  • Refleksjonspraksis
  • Bearbeide vanskelige hendelser (privat og på jobb)
  • Relasjonsarbeid
  • Samarbeid med barn, unge, foresatte og kollegaer
  • Deg som en del av kulturen
  • Endringsarbeid
  • Strukturere hodet, og arbeidshverdagen
  • Systemarbeid


En viktig del av arbeidet i trinn 2 er utforsking og bevisstgjøring på hvordan DB-System® kan brukes aktivt i din arbeidshverdag. Dette gjøres gjennom refleksjonsoppgaver, både individuelt og i grupper.

I dette trinnet vil vi også starte med opplæring av å gi en presentasjon til kollegaer og/eller pårørende, om filosofien og metodikken i arbeidet.


 Trinn 3

Trinn 3 i sertifiseringen omhandler hvordan du kan bruke DB-System® i det direkte arbeidet med barn og unge. Dette begynte vi så vidt på i trinn 2. Vi vil også jobbe med hvordan DB-System® kan brukes i opplæring og undervisningssammenheng.

Gjennom gruppearbeid, individuelle øvelser, øvelse i presentasjon og egen praksis, vil du trene opp ferdigheter i å vurdere hvordan du kan bruke verktøyet i ditt arbeid, og i hvilke sammenhenger det er best egnet.

Du vil få trening i å gi en kort presentasjon til kollegaer og foresatte, slik at du kan bidra med viktig kompetanseheving på din arbeidsplass.

Du vil få trening i å gi verktøyet og filosofien til barn og unge i opplæring og undervisningssammenheng. Etter sertifiseringen vil du kunne lage og gjennomføre undervisningsopplegg med basis i DB-System®.  

Trinn 3 vil blant annet inneholde:

Praktisk bruk av DB-System® i opplæring og undervisning:

 • Undervisning og opplæring i barnehage og skole
  • I små grupper
  • I hele grupper
  • 1:1 undervisning/ samtaler
  • Trening i å lage og gjennomføre undervisningsopplegg

 • Andre temaer:
  • Utfordrende atferd
  • Læringsvansker
  • Samspillsvansker
  • Gruppedynamikk

 • Endrings og utviklingsarbeid
  • Hvordan bruke DB-System® i endring og utviklingsarbeid på arbeidsplassen
  • Trening i å presentere deler av innholdet i DB-System® for kollegaer og foresatte
  • Trening i å lede andre gjennom noen mentale øvelser

 

Samlinger
Det er 6 samlinger totalt. 5 samlinger med undervisning, og i tillegg kommer en eksamenshelg (se eget punkt).

Du må delta fullt ut på alle samlinger.

Denne helgen samles vi for felles eksamen og seremoni.

Du må delta fullt ut på begge dager.

Når du har fullført alle tre trinn, og bestått eksamen, er du sertifisert av Deborah Borgens Stiftelse til å ta i bruk DB-System® innen ditt fagområde, og til å veilede andre i henhold til gitte retningslinjer.

For å beholde sertifiseringen må du delta på en samling, over tre dager, hvert 3. år. I forkant av samlingen må du levere en oppgave som viser hvordan du bruker DB-System® i ditt arbeid.


Eksamen består av:

 • En skriftlig del basert på oppgaver som er gjort underveis i utdanningen
 • En muntlig presentasjon
 • Avsluttende seremoni

Gjennom refleksjon i grupper, og gjennom egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å bruke DB-System® aktivt i eget liv og i din arbeidshverdag.


Vår målsetting er at du etter sertifiseringen:

 • Står solid i din profesjonsutøvelse og kan balansere belastninger og utfordringer på en god og konstruktiv måte over tid

 • Har styrket nøkkelkvalifikasjonene: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk

 • Har solid forståelse for hvordan vi fungerer som mennesker, og kan bidra til endring og utviklingsarbeid innen utdanning og oppvekstsektoren

 

Du kan med sertifisering:

 • Lage og gjennomføre opplæring og undervisningsopplegg for barn og unge

 • Bruke teknikkene i endring- og utviklingsarbeidet med de du har et ansvar for

 • Bruke DB-System® i veiledning av barn, unge og kollegaer

 • Holde foredrag for dine kollegaer og lede dem gjennom mentale øvelser
  – Slik kan du bidra til viktig kompetanseheving på din arbeidsplass

 • Utdanne deg videre til å bli kursholder i spesialkurs innenfor ditt fagområde

Gjennom studiet vil vi sammen utarbeide en sertifiseringsperm, med konkrete opplegg og øvelser som du kan bruke i ditt videre arbeid.

Øvelsene og filosofien som sertifiseringen bygger på, er kunnskapsbasert gjennom forskning, praksis fra fagfeltet og erfaringskunnskap.


Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

Oppstart av denne sertifseringen er planlagt til høsten 2024. 

Vi vil legge ut tid og sted her på denne siden når alt er ferdig organisert. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert og/eller har spørsmål til sertifiseringen. 

E-post: cecilie@deborahborgensstiftelse.no
Telefon: 90 28 49 49