Helsepersonell

Sertifisering for helsepersonell er for deg som jobber innen psykiatri, psykisk helse og rus og helse- og omsorgstjenesten.

Det er økende etterspørsel for verktøy som gjør at du som fagperson styrker din menneskekompetanse. Dette er noe som forskning viser at DB-System® gjør, og som vi vil legge ytterligere vekt på i sertifiseringen.

DB-System® gir deg filosofien og teknikkene for å kunne utvikle deg som menneske. Gjennom en sertifisering vil vi gå dypere inn i hvordan du kan bruke verktøyet til selvivaretakelse og egenledelse med fokus på din utvikling. Både som menneske og fagperson.

Vi vil også gå i dybden på hvordan du kan bruke DB-System® til å lære bort deler av filosofien og teknikkene til kollegaer, brukere eller pasienter, og bruke teknikkene i endring- og utviklingsarbeidet med de du har et ansvar for.

Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

Trinn 1

Å være sertifisert i DB-System® for helsepersonell, forutsetter at du har en indre kjennskap til hvordan du kan bruke filosofien og innholdet i DB-System® i eget liv. At du kjenner til bakgrunnen for systemet, og at du har god innsikt i det teoretiske, filosofiske og metodiske. Det forutsetter at du bruker verktøyet aktivt for selvivaretakelse og egenledelse i eget liv.

For å kunne lære bort må du først og fremst kjenne til hvordan praksisen fungerer for deg. Når du har god kjennskap til dette, kan du lære det bort til andre. Dette forutsetter regelmessig egenpraksis, og at du forplikter deg til å bruke teknikkene i eget liv og i ditt arbeid. Dette vil være tema i trinn 1.

I dette trinnet arbeider vi med følgende:

Selvivaretakelse og egenledelse:

 • Hvordan bruke DB-System® aktivt i eget liv

 • Bevisstgjøring av egen emosjonell bagasje for å stå styrket i jobben

 • Hvordan forstå DB-System® i et fysisk og psykisk helseperspektiv

 

 Trinn 2

Vi retter fokuset mer spesialisert mot de ulike fagfeltene.

I trinn 2 jobbes det spesifikt med hvordan du kan bruke DB-System® effektivt i din egen arbeidshverdag, og vi starter med et dypdykk i ditt «Hvorfor?» knyttet til din arbeidssituasjon. Å ha en klar forståelse for eget utgangspunkt og egen vei, legger et godt grunnlag for trygghet og balanse i møte med pasienter og brukere.

Videre lærer du å bruke DB-System® inn mot konkrete problemstillinger og utfordringer.

Temaer i trinn 2 vil blant annet være:


Din egen arbeidshverdag:

 • DB-System® i arbeidshverdagen

 • Jobbe med egne reaksjonsmønstre

 • Bevisstgjøring på hvordan din egen emosjonell bagasje påvirker relasjonen til pasienter og brukere (motoverføring)
   
 • Strukturering av hjernen og arbeidsdagen

 • Debriefing og bearbeiding av vanskelige hendelser som oppstår i jobben 

 • Relasjonens betydning og påvirkningskraft sett fra et DB-System® perspektiv

 • Bruk av DB-System® i endringsarbeid med brukere og pasienter

 • Bruk av hovedteknikken i jobbsammenheng


En viktig del av arbeidet i trinn 2 er utforsking og bevisstgjøring på hvordan DB-System® kan brukes aktivt i din arbeidshverdag. Dette gjøres gjennom refleksjonsoppgaver, både individuelt og i grupper, og er ett av fundamentene for treningen som gjøres i trinn 2.

I dette trinnet vil vi også starte med opplæring av å gi en presentasjon til kollegaer og/eller pårørende, om filosofien og metodikken i arbeidet.

 

 Trinn 3

Trinn 3 i sertifiseringen omhandler hvordan du kan bruke DB-System® til å jobbe med mennesker innenfor psykiatri, psykisk helse og rus og helse- og omsorg.

Endringsarbeid, bearbeiding av vanskelige opplevelser, søvnproblemer, smertehåndtering, depresjoner og angst er noen av temaene som knyttes til praktisk bruk av DB-System®. I tillegg fokuseres det på arbeidshverdagen din, oppgaver, situasjoner og utfordringer som er gjeldende for den enkelte.

Gjennom refleksjon i grupper, gruppearbeid, individuelle øvelser, øvelse i presentasjon og egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å vurdere hvordan du kan bruke verktøyet i ditt arbeid, og i hvilke sammenhenger det er best egnet.

Trinn 3 vil blant annet inneholde:


Praktisk bruk av DB-System® i endrings- og utviklingsarbeid:

 • Bevisstgjøring, øvelser og trening i bruk av DB-System® i direkte arbeid med bruker eller pasient

 • Trening i veiledning og coaching av bruker eller pasient – caseoppgaver

 • Hvordan bruke metodene fra DB-System® i endringsarbeid og konkrete problemstillinger

 • Trening på presentasjon og forklaring av Det mentale isfjell som grunnlag for å forstå egen situasjon

 • Arbeid med angst, traumer, bearbeiding av vanskelige hendelser/erfaringer og søvnproblemer 

 • Trening på å lære bort ulike mentale øvelser fra DB-System®


I dette trinnet vil vi også fortsette arbeidet med opplæring av å gi filosofien og metodikken til kollegaer, pårørende, brukere og pasienter.


Samlinger

Det er 6 samlinger totalt. 5 samlinger med undervisning, og i tillegg kommer en eksamenshelg (se eget punkt).

Du må delta fullt ut på alle samlinger.

Det vil under hele utdanningen og mellom samlinger og trinn være hjemmeoppgaver. 

Denne helgen samles vi for felles eksamen og seremoni.

Du må delta fullt ut på begge dager.

Når du har fullført alle tre trinn, og bestått eksamen, er du sertifisert av Deborah Borgens Stiftelse til å ta i bruk DB-System® innen ditt fagområde, og til å veilede andre i henhold til gitte retningslinjer som blir gitt.

For å beholde sertifiseringen må du delta på en samling, over tre dager, hvert 3. år. I forkant av samlingen må du levere en oppgave som viser hvordan du bruker DB-System® i ditt arbeid.


Eksamen består av:

 • En skriftlig del basert på oppgaver som er gjort underveis i utdanningen
 • En muntlig presentasjon
 • Avsluttende seremoni

Gjennom refleksjon i grupper, og gjennom egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å bruke DB-System® aktivt i eget liv og i din arbeidshverdag.


Vår målsetting er at du etter sertifiseringen:

 • Står solid i din profesjonsutøvelse og kan balansere belastninger og utfordringer på en god og konstruktiv måte over tid

 • Har styrket nøkkelkvalifikasjonene: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk

 • Har solid forståelse og kan bidra til innovasjon av symptombehandling versus årsaksbehandling

 

Du kan med sertifisering:

 • Lage og gjennomføre behandlingsopplegg for brukere eller pasienter
  – Bruke teknikkene i endring- og utviklingsarbeidet med de du har et ansvar for

 • Bruke DB-System® i veiledning og behandling av bruker eller pasient

 • Holde foredrag for dine kollegaer og lede dem gjennom mentale øvelser
  – Slik kan du bidra til viktig kompetanseheving på din arbeidsplass

 • Utdanne deg videre til å bli kursholder i spesialkurs innenfor ditt fagområde


Gjennom studiet vil vi sammen utarbeide en sertifiseringsperm, med konkrete opplegg og øvelser som du kan bruke i ditt videre arbeid.

Øvelsene og filosofien som sertifiseringen bygger på, er kunnskapsbasert gjennom forskning, praksis fra fagfeltet og erfaringskunnskap.


Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

Oppstart av denne sertifseringen er planlagt til vår 2024. 

Vi vil legge ut tid og sted her på denne siden når alt er ferdig organisert. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interesseret og/eller har spørsmål til sertifiseringen. 

E-post: deborah@deborahborgensstiftelse.no
Telefon: 90 28 49 49